شبکه های اجتماعی به طور معمول هم دارای ظرفیت های مثبت و هم دارای آسیب ها و خطرات جدی هستند. اما از مهم ترین آسیب های این شبکه ها که شاید آغازگر باقی آسیب ها و خطرات هم باشد، اعتیاد به شبکه های اجتماعی است. وابستگی به شبکه های اجتماعی زندگی حقیقی افراد را مختل کرده و موجب انحراف از مسیر درست زندگی می شود.

داده نمای حاضر به بررسی آسیب های اعتیاد به شبکه های اجتماعی پرداخته است.

farhangnews_192454-546290-1459757185

منبع: راهبردی