بایگانی برچسب : کتب توسعه صنعت پویانمایی ایران

کتب توسعه صنعت پویانمایی ایران تدوین شد.

به منظور تدوین این سند، فازهای مختلفی جهت انجام مطالعات جامع در خصوص وضعیت موجود صنعت پویانمایی ایران و چشم­انداز مطلوب آن به اجرا درآمد که نتایج مطالعات صورت­گرفته در شش جلد کتاب با عنوان کلی "توسعه صنعت پویانمایی ایران" ارائه شده است. ادامه مطلب »