سیمای امام رضا (ع) در تعزیه‌خوانی

رضا عباسی در پژوهش پیش رو که در کتاب «نمایش در حریم هشتم» منتشرشده تلاش دارد به‌طور مشخص نمایش‌ها را با محوریت امام رضا (ع) در نقالی و تعزیه مورد کنکاش قرار دهد. این بخش از مقاله به سیمای امام رضا (ع) در تعزیه‌خوانی اختصاص دارد.بخش اول این نوشتار به جلوه امام رضا در نقالی و دیگر آیین‌های نمایشی اختصاص داشت که پیش‌ازاین منتشر شد. ادامه مطلب »

جلوه امام رضا در نقالی و دیگر آیین‌های نمایشی

رضا عباسی در پژوهش پیش رو که در کتاب «نمایش در حریم هشتم» منتشر شده تلاش دارد به طور مشخص نمایش‌ها را با محوریت امام رضا (ع) در نقالی و تعزیه مورد کنکاش قرار دهد. بخش اول این نوشتار به جلوة امام رضا در نقالی و دیگر آیین‌های نمایشی اختصاص دارد. ادامه مطلب »