فروش ۸۱۷ ‌میلیون تومانی تئاتر در پاییز

به گزارش فناوری فرهنگی، سه‌ماهه سوم‌ سال‌۹۶ با اجرای ۲۰‌نمایش در مجموعه تئاتر‌شهر و سه‌اثر در تماشاخانه سنگلج همراه شد که در میان این آثار نمایش کلنل با ۱۹‌هزار و ۲۰۱‌تماشاگر بیشترین تماشاگر فصل‌سوم سال را به‌خود اختصاص داده است.

مهمان‌داری جلال تهرانی در تئاتر شهر

در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر با‌گنجایش ۵۷۹ نفر، ‌نمایش «کلنل» که از ۱۴‌مهر تا ۱۰‌آذر روی صحنه بوده با ۴۴‌اجرا میزبان ۱۹۲۰۱‌تماشاگر بود. برای این نمایش ۲۹۶۱‌بلیت مهمان صادر شده است که مبلغ گیشه آن را به ۵۱۶‌میلیون و ۵۸۹‌هزار تومان رسانده است.

حدود ۱۵‌درصد از مخاطبان «کلنل» با بلیت مهمان به تماشای نمایش نشسته‌اند. همچنین این اثر توانسته است در ۴۴‌اجرای خود، ۷۵‌درصد ظرفیت سالن اصلی را پر کند.

نمایش «دو دلقک و نصفی» به‌کارگردانی جلال تهرانی نیز که از ۲۰‌آذرماه اجرای خود را در این سالن شروع کرده تا ۸‌دی‌ماه، با ۱۶‌اجرا میزبان ۱۹۳۸ تماشاگر بوده است و برای این نمایش، ۱۱۱۱‌بلیت مهمان ارائه شده که در گیشه مبلغ ۳۰‌میلیون و ۴۰۰هزار تومان را ‌دارد.

حدود ۵۷‌درصد از مخاطبان «دو‌دلقک و نصفی» با بلیت مهمان به‌تماشای نمایش نشسته‌اند. همچنین این اثر توانسته است در ۱۶‌اجرای ابتدایی خود، ۲۱‌درصد ظرفیت سالن اصلی را پر کند.

استقبال ۷۱‌درصدی مخاطبان از چهارسو

سالن چهارسو مجموعه تئاترشهر با گنجایش ۱۲۲‌تماشاگر نیز در این بازه‌زمانی میزبان دو نمایش بوده است.

نمایش «هفت‌عصر، هفتم‌پاییز» به‌کارگردانی ایوب آقاخانی از ۲۲‌شهریور تا ۲۷‌مهرماه با ۲۸‌اجرا ۲۴۱۳‌تماشاگر داشته است که از این تعداد، ۸۴۲‌بلیت مهمان بوده است. گیشه این نمایش ۳۳‌میلیون و ۷۱۲‌هزار و ۵۰۰تومان ثبت شده است.

حدود ۳۵‌درصد از مخاطبان «هفت‌عصر، هفتم‌پاییز» با بلیت‌ مهمان به‌تماشای نمایش نشسته‌اند. همچنین این اثر توانسته است در ۲۸‌اجرای خود، ۷۱‌درصد ظرفیت سالن را پر کند.

اما نمایش «آکواریوم» به‌کارگردانی سیامک احصایی با ۲۹‌نوبت اجرا میزبان ۲۵۲۱‌مخاطب بوده است و ۵۸۲‌بلیت مهمان برای این نمایش ثبت شده و در گیشه مبلغ ۴۶میلیون‌و۹۵۰‌هزار تومان ثبت شده است.

حدود ۲۳‌درصد از مخاطبان «آکواریوم» با بلیت مهمان به‌تماشای نمایش نشسته‌اند. همچنین این اثر توانسته است در ۲۹‌اجرای خود، ۷۱‌درصد ظرفیت سالن را پر کند.

فروش بیش از ۵۰‌میلیون تومانی سالن قشقایی

سه‌نمایش پاییز امسال در سالن قشقایی مجموعه تئاتر‌شهر با ظرفیت ۹۶‌مخاطب روی صحنه رفته‌اند.

نمایش «چه‌کسی سهراب را کشت» به‌کارگردانی شهرام کرمی از ۲۱‌شهریور تا ۲۸‌مهر، ۲۸‌نوبت روی صحنه رفته و میزبان ۱۹۲۴‌تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۵۲۶‌بلیت مهمان صادر شده و گیشه آن ۲۷‌میلیون‌و۴۳۵هزار تومان اعلام شده است.

حدود ۲۷‌درصد از مخاطبان «چه‌کسی سهراب را کشت» با بلیت مهمان به تماشای نمایش نشسته‌اند. همچنین این اثر توانسته است در ۲۸‌اجرای خود، ۷۲‌درصد ظرفیت سالن را پر کند.

نمایش «بوی خواب» به‌کارگردانی سهراب سلیمی نیز که از ۷‌آبان تا ۱۰‌آذر‌ماه ۲۳‌نوبت روی صحنه رفته ۱۳۱۹‌تماشاگر داشته که از این تعداد، ۴۷۲‌بلیت مهمان ثبت شده است. این نمایش در‌مجموع و مبلغ ۱۷میلیون‌و۱۶۵هزار تومان در گیشه به‌خود اختصاص داده است.

حدود ۳۶‌درصد از مخاطبان «بوی خواب» با بلیت مهمان به‌تماشای نمایش نشسته‌اند. همچنین این اثر توانسته است در ۲۳‌اجرای خود، ۶۰‌درصد ظرفیت سالن را پر کند.

نمایش «عروسی» به‌کارگردانی وحید اخوان نیز که از ۱۲‌ تا ۲۷‌آذر‌ماه ۱۴‌اجرا انجام داده میزبان ۸۹۷‌تماشاگر بوده است و ۲۵۳‌بلیت مهمان ارائه شده که گیشه آن را به ۱۴میلیون‌و۷۶۵هزار تومان رسانده است.

حدود ۲۸‌درصد از مخاطبان «عروسی» با بلیت مهمان به‌تماشای نمایش نشسته‌اند. همچنین این اثر توانسته است در ۱۴‌اجرای خود، ۶۶‌درصد ظرفیت سالن را پر کند.

نمایش رسول کاهانی پرمخاطب‌ترین اثر تالار سایه

تالار سایه مجموعه تئاتر شهر با ظرفیت ۷۲‌نفر طی‌ماه‌های پاییز میزبان پنج نمایش بوده است.

نمایش «شب شرقی» به کارگردانی ناصح کامکاری در ۲۵‌اجرا از ۲۰‌شهریور تا ۲۱‌مهر؛ ۸۰۷‌تماشاگر داشته است که ۴۲۲‌بلیت مهمان ثبت شده است. گیشه این نمایش هفت‌میلیون‌و۳۳۶هزار تومان ثبت شده است.

حدود ۵۲‌درصد از مخاطبان «شب شرقی» با بلیت مهمان به‌تماشای نمایش نشسته‌اند. همچنین این اثر توانسته است در ۲۵‌اجرای خود، ۴۵‌درصد ظرفیت سالن را پر کند.

نمایش «پرواز‌۷۴۵» به‌کارگردانی مرجان پورغلامحسین نیز در همین سالن طی ۲۳‌اجرا از ۲۴‌مهر تا ۲۴‌آبان؛ با‌احتساب ۳۸۶‌بلیت مهمان میزبان ۸۹۱‌تماشاگر بوده است و مبلغ هشت‌میلیون‌و۷۹۶هزارتومان در گیشه به‌دست آورده است.

حدود ۴۳‌درصد از مخاطبان «پرواز ۷۴۵» با بلیت مهمان به‌تماشای نمایش نشسته‌اند. همچنین این اثر توانسته است در ۲۳‌اجرای خود، ۵۴‌درصد ظرفیت سالن را پر کند.

نمایش «نذار این خواب تعبیر بشه» به‌کارگردانی مهدی نصیری نیز با ۲۲‌اجرا از ۲۵‌مهر تا ۲۴‌آبان؛ میزبان ۹۶۱‌تماشاگر بوده است که ۵۴۶‌بلیت مهمان برای نمایش ثبت شده است. این اثر در گیشه مبلغ هفت‌میلیون‌و۲۰۲هزار تومان درآمد داشته است.

حدود ۵۷‌درصد از مخاطبان «نذار این خواب تعبیر بشه» با بلیت مهمان به‌تماشای نمایش نشسته‌اند. همچنین این اثر توانسته است در ۲۲‌اجرای خود، ۶۱‌درصد ظرفیت سالن را پر کند.

«فرق ا وسط» عنوان نمایشی با کارگردانی رسول کاهانی بود که از‌ یکم تا ۲۴‌آذر‌ماه روی صحنه رفت. این نمایش طی ۲۰‌اجرا میزبان‌۱۳۴۹ تماشاگر بود و ۲۹۸‌بلیت مهمان ارائه شده که مبلغ گیشه ۱۸میلیون‌و۵۲۸هزار تومان شده است.

حدود ۲۲‌درصد از مخاطبان «فرق ا وسط» با بلیت مهمان به تماشای نمایش نشسته‌اند. همچنین این اثر توانسته است در ۲۰‌اجرای خود، ۹۴‌درصد ظرفیت سالن را پر کند.

نمایش «آبجی» به‌کارگردانی مهدی شاه‌پیری نیز که از ۲‌تا ۲۴‌آذر‌ماه در سالن سایه روی صحنه رفته میزبان ۱۲۴۰ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۳۷۴‌بلیت مهمان ارائه شده و مبلغ ۱۵میلیون‌و۹۶۲هزارتومان در گیشه داشته است.

حدود ۳۰‌درصد از مخاطبان «آبجی» با بلیت مهمان به‌‌تماشای نمایش نشسته‌اند. همچنین این اثر توانسته است در ۱۹‌اجرای خود، ۹۱‌درصد ظرفیت سالن را پر کند.

استقبال بیش از ۱۰۰درصدی از سه‌نمایش پلاتو اجرا

پلاتو اجرا مجموعه تئاتر شهر با‌گنجایش ۲۶‌تماشاگر نیز در این بازه‌زمانی میزبان هفت‌نمایش بوده است.

نمایش «قندخون» به‌کارگردانی لیلی عاج از ۲۳‌شهریور تا ۵‌مهر‌ماه‌۹۶، ۱۲‌نوبت اجرا شده و میزبان ۴۲۹‌تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۱۲۰‌بلیت مهمان عرضه شده و رقم فروش آن چهارمیلیون‌و۷۰۰هزارتومان ثبت شده است.

حدود ۲۷‌درصد از مخاطبان «قندخون» با بلیت مهمان به‌تماشای نمایش نشسته‌اند. همچنین این اثر توانسته است در ۱۲‌اجرای خود، ۱۳۷‌درصد ظرفیت سالن را پر کند.

نمایش «تور عروسی مامان» به‌کارگردانی مریم منصوری نیز از ۱۲‌تا ۲۱‌مهر ۱۰‌نوبت اجرا شده و میزبان ۲۵۶‌تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۸۱‌بلیت مهمان ارائه شده که در گیشه مبلغ دومیلیون‌و۵۰۵هزارتومان برایش به‌همراه داشته است.

حدود ۳۲‌درصد از مخاطبان «تور عروسی مامان» با بلیت مهمان به‌تماشای نمایش نشسته‌اند. همچنین این اثر توانسته است در ۱۰‌اجرای خود، ۹۸‌درصد ظرفیت سالن را پر کند.

نمایش «راهمرد» به‌کارگردانی حامد هوشیاری نیز از ۲۵‌مهر تا ۵‌آبان ۱۵‌نوبت روی صحنه رفته که با ‌۱۰۸‌بلیت مهمان، ۱۷۵‌تماشاگر را به‌خود اختصاص داده است. گیشه این نمایش ۸۳۰هزارتومان ثبت شده است.

حدود ۶۱‌درصد از مخاطبان «راهمرد» با بلیت مهمان به‌تماشای نمایش نشسته‌اند. همچنین این اثر توانسته است در ۱۵‌اجرای خود، ۴۵‌درصد ظرفیت سالن را پر کند.

نمایش «آن سه‌نفر» به‌کارگردانی شهاب راحله از ۷‌تا‌۱۶‌آبان ۱۴‌نوبت روی صحنه رفته که در مجموع ۱۹۰‌تماشاگر داشته است. برای این نمایش ۱۳۹‌بلیت مهمان ارائه شده است. مبلغ ۷۰۰تومان در گیشه برایش ثبت شده است.

حدود ۷۳‌درصد از مخاطبان «آن سه‌نفر» با بلیت مهمان به‌تماشای نمایش نشسته‌اند. همچنین این اثر توانسته است در ۱۴‌اجرای خود، ۵۲‌درصد ظرفیت سالن را پر کند.

نمایش «اصفهان شهر بچه‌های لهستان» به‌کارگردانی رکسانا مهرافزون نیز که از ۶‌تا‌۱۲‌آذر‌ماه هفت‌نوبت اجرا شده است میزبان ۴۹۹‌تماشاگر بوده و برای این نمایش ۱۹۲‌بلیت مهمان ارائه شده است. در گیشه مبلغ چهارمیلیون‌و۵۹۰هزارتومان برایش ثبت شده است.

حدود ۳۸ درصد از مخاطبان «اصفهان شهر بچه‌های لهستان» با بلیت مهمان به تماشای نمایش نشسته‌اند. همچنین این اثر توانسته است در هفت اجرای خود، ۲۷۴‌درصد ظرفیت سالن را پر کند.

نمایش «خط بریل» به‌کارگردانی مهدی شیخوند نیز از ۱۴‌تا ۲۴‌آذر‌ماه ۱۰‌نوبت در پلاتو اجرا روی صحنه رفته است. مجموع تماشاگران آن ۱۱۸‌تن و ۵۸‌بلیت مهمان برای این نمایش ثبت شده است. مبلغ گیشه این نمایش ۸۹۰هزارتومان ثبت شده است.

حدود ۴۹‌درصد از مخاطبان «خط بریل» با بلیت مهمان به‌تماشای نمایش نشسته‌اند. همچنین این اثر توانسته است در ۱۰‌اجرای خود، ۴۵‌درصد ظرفیت سالن را پر کند.

نمایش «بهار پانتومیم» به‌کارگردانی ساسان قجر نیز که از ۲۶‌آذر تا اول‌دی‌ماه شش نوبت اجرا شده میزبان ۱۷۷‌تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۶۱‌بلیت مهمان صادر شده و در گیشه مبلغ یک‌میلیون‌و۵۸۵‌هزارتومان برایش ثبت شده است.

حدود ۳۴‌درصد از مخاطبان «بهارپانتومیم» با بلیت مهمان به‌تماشای نمایش نشسته‌اند. همچنین این اثر توانسته است در شش‌اجرای خود، ۱۱۳‌درصد ظرفیت سالن را پر کند.

کافه تالار چهارسو نیز از اول تا ۲۴‌آذر‌ماه شاهد اجرای نمایش «ما تا ابد در قطب می‌مانیم» به‌کارگردانی رحیم نوروزی بود. این نمایش با ۲۰‌نوبت اجرا میزبان ۵۵۶‌تماشاگر بود. برای این نمایش ۱۵۴‌بلیت مهمان عرضه شده و مبلغ گیشه آن پنج‌میلیون‌و۹۴۰‌هزارتومان ثبت شده است.

حدود ۲۷‌درصد از مخاطبان «ما تا ابد در قطب می‌مانیم» با بلیت مهمان به‌تماشای نمایش نشسته‌اند.

«اون دیگه اینجا زندگی نمی‌کنه» پرفروش‌ترین نمایش پاییزی سنگلج

تماشاخانه سنگلج در سه‌ماه مهر، آبان و آذر میزبان سه‌نمایش «پایان بازی»، «اون دیگه اینجا زندگی نمی‌کنه» و «شال و انگشتر» بود.

نمایش «پایان بازی» به‌کارگردانی افشین زمانی از ۱۹‌شهریور تا ۲۱‌مهر‌ماه روی صحنه بوده و در این‌مدت ۸۶۰‌تماشاگر از آن دیدن کرده‌اند. برای این نمایش ۳۵۳‌بلیت مهمان ارائه شده که در‌مجموع مبلغ نه‌میلیون‌و۳۷۵هزار تومان در گیشه به‌نام این نمایش ثبت شده است.

حدود ۴۱‌درصد از مخاطبان «پایان بازی» با بلیت مهمان به‌تماشای نمایش نشسته‌اند.

نمایش «اون دیگه اینجا زندگی نمی‌کنه» به‌کارگردانی پیام عزیزی نمایش دیگری است که از ۳۰‌مهر تا ۳۰‌آبان‌ماه در تماشاخانه سنگلج روی صحنه رفته است. این نمایش را ۱۹۰۴‌تن دیده‌اند و ۱۰۲۷‌بلیت مهمان برای این نمایش صادر شده. مبلغ گیشه آن؛ ۲۶میلیون‌وهفتصدهزار تومان ثبت شده است.

حدود ۵۳‌درصد از مخاطبان «اون دیگه اینجا زندگی نمی‌کنه» با بلیت مهمان به‌تماشای نمایش نشسته‌اند.

نمایش «شال و انگشتر» به‌کارگردانی عبدالرضا اکبری نیز که از اول تا ۲۷‌آذر‌ماه در این تماشاخانه روی صحنه بوده ۲۷۶۷‌تماشاگر را به این سالن آورده است. برای این نمایش ۱۳۰۷‌بلیت مهمان ارائه شده که در‌مجموع گیشه آن ۲۴میلیون‌و۷۳۰هزارتومان بوده است.

حدود ۴۷‌درصد از مخاطبان «شال و انگشتر» با بلیت مهمان به‌تماشای نمایش نشسته‌اند.

منبع: صبا

کانال-1-300x74

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد