صنایع دستی؛ پتانسیلی که درسالهای اخیردیده شد-بخش دوم

در یادداشت قبلی با همین موضوع از جهاتی اهمیت صنایع دستی بیان شد و چه بسا شرایط کنونی کشور ایجاب کند که بیش از پیش در بحث اقتصاد مقاومتی و رو آوردن به صادرات غیر نفتی پرداخته شود که در همین راستا، صنایع دستی یکی از بهترین راه کارها خواهد بود. ادامه مطلب »