موتور بازی گذشته حال و آینده(۱)

بــرای بعضــی از مــا توســعه گــران در صنعــت بــازی ویدیویــی ، فرصتهــای زیــادی بــرای کار بــر روی بــازی هــای جدیــد و جالــب وجــود داشــته اســت. در روزهــای اول ، همــه چیــز در مــورد بــازی هــا بــود ، امــا بــه نســبتی کــه قــدرت ســخت افــزار رشــد کــرد و پیچیدگــی بــازی هــا هــم رشــد کــرد ، زمــان بیشــتری بــرای ســر و کلــه زدن بــا فنــاوری پشــت بــازی هــاصــرف شــد. ادامه مطلب »

صنعت گردشگری ایران تشنه مدیریت مقصد

 به گزارش فناوری فرهنگی، امروزه صنعت گردشگری یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی در سراسر جهان به‌شمار می‌رود. این موضوع نه‌تنها در مورد کشورهای صنعتی صدق می‌کند، بلکه برای کشورهای در حال توسعه و استان‌های آنها نقشی سرنوشت‌ساز دارد و یکی از منابع بالقوه برای تنوع بخشیدن به پایه‌های اقتصاد ملی است. مطالعات سازمان جهانی جهانگردی نشان می‌دهد صنعت گردشگری در ... ادامه مطلب »

چند خط در باب «اقتصاد صنعت سینما»

 به گزارش فناوری فرهنگی، درمقابل برای ارتقای سینما _ ایجاد تعادل فرهنگی _ایجاد شرایط مناسب تبلیغاتی برای رشد سینمای ملی وایجاد قدرت تقابل ازلحاظ کمی وکیفی با صنعت سینمای دیگر کشورها از جمله راهکارهای ممکن است. نظربه اینکه اقتصاد هنر صنعت سینما بعنوان بخشی از اقتصاد، هرکشوری جایگاه تعریف شده ای دارد. بابررسی ابعاد اقتصادی صنعت سینما در دسته بندی ... ادامه مطلب »

آینده بازی‌های ویدیویی از آن کیست؟

با توجه به اظهارات مدیر شرکت فیسبوک اگر آینده این شرکت ویدیو باشد، صنعت بازی از همین حالا حجم زیادی از این ویدیو را پیش‌بینی کرده که با استفاده از واقعیت مجازی رفتار بازیکنان حرفه‎ای را به صورت زنده نمایش خواهد داد. ادامه مطلب »